Valoarea opțiunii negative. Despre minister - Acasa - MFP

valoarea opțiunii negative

Depunerea deconturilor şi prelucrarea acestora 1 Deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile, înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, la organul fiscal unde contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, prin poştă sau direct la compartimentul cu atribuţii în valoarea opțiunii negative declaraţiilor fiscale, pe suport electronic, însoţite de două exemplare listate, precum şi prin sistemul electronic naţional, la următoarele termene;-trimestrial, până la 25 a lunii următoare încheierii trimestrului, inclusiv, de către contribuabilii care au realizat, în anul anterior, o cifră de afaceri de până la Deconturile lunare depuse de către plătitorii care au obligaţii declarative trimestriale nu vor fi prelucrate de către organele fiscale.

Plătitorii vor fi înştiinţaţi despre aceasta;-lunar, valoarea opțiunii negative la 25 a lunii următoare lunii de raportare,inclusiv, de către contribuabilii care au realizat, în anul anterior, o cifră de afaceri mai mare de Deconturile de TVA corecte se preiau în baza de date.

Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, prevăzută în anexa nr. La capitolul II, punctul

În cazul în care, în urma prelucrării Deconturilor, rezultă erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabilă în cazul declaraţiilor fiscale eronate. În cazul în care, în urma prelucrării, rezultă erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabilă în cazul declaraţiilor fiscale eronate.

Transmiterea deconturilor de TVA 1 După procesarea deconturilor, acestea vor fi grupate pe următoarele categorii:a.

valoarea opțiunii negative

Procedura de analiză de risc este un proces complex care se desfăşoară în mai multe etape şi are ca scop final încadrarea fiecărui plătitor, în funcţie de comportamentul său fiscal, precum şi în funcţie de riscul pe care acesta îl prezintă pentru administraţia fiscală. Standardul Individual Negativ reprezintă suma maximă a TVA ce poate fi rambursată fără control documentar sau control tematic de TVA, riscul implicat de această rambursare fiind considerat acceptabil de către administraţia fiscală.

Această sumă este stabilită în condiţii de activitate normală şi continuă a plătitorului ţinând cont şi de comportamentul său fiscal.

valoarea opțiunii negative

Începând cu anulSIN-ul anual se stabileşte în luna august, potrivit prevederilor alin. În luna august, după prelucrarea şi centralizarea datelor din Bilanţul anual, având în vedere datele din deconturile aferente perioadei de referinţă, precum şi modul de îndeplinire a obligaţiilor fiscale în aceeaşi perioadă, se stabileşte SIN-ul anual.

 • Teoria modului de a face bani
 • Literatură comercială
 • Câștigurile prin portofel de internet
 • Я могу бороться с Советом, но не рискую противостоять неизвестной напасти.

Deconturile aferente perioadei de referinţă sunt, deconturile aferente perioadei iulie an anterior - iunie an curent pentru plătitorii cu obligaţii declarative lunare, cele depuse în perioada august an anterior -iulie an valoarea opțiunii negative, iar pentru cei cu obligaţii declarative trimestriale, deconturile depuse în perioada octombrie an anterior - iulie an curent SIN-ul astfel stabilit, rămâne neschimbat până la stabilirea unui nou SIN, în anul următor şi se utilizează pentru soluţionarea deconturilor TVA cu opţiune de rambursare depuse în perioada septembrie an curent - august an următor.

Pentru semestrul ISIN-ul se stabileşte în luna februarie, luând în considerare datele din deconturile aferente perioadei decembrie noiembrie perioada de referinţamodul de îndeplinire a obligaţiilor fiscale în aceeaşi perioadă, precum şi datele din Situaţia financiar-contabilă la Valoarea opțiunii negative luna augustSIN-ul va fi recalculat, potrivit prevederilor alin.

Plătitorii nou-înfiinţaţi sunt din ce meserie câștigă cei mai mulți bani contribuabili înregistraţi ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată în cadrul perioadei de referinţă şi care nu prezintă, la data calculării SIN-ului, 12 perioade de raportare, în cazul celor cu obligaţii declarative lunare, respectiv 4 perioade de raportare, în cazul celor cu obligaţii declarative trimestriale.

valoarea opțiunii negative

Pentru plătitorii nou-înfiinţaţi, care prezintă 3 luni consecutiv deconturi negative cu opţiune de rambursare, soluţionate cu control anticipat şi la care nu au fost stabilite diferenţe de taxă cu ocazia acestor controale, SIN-ul se stabileşte ca medie aritmetică a sumelor solicitate la rambursare prin deconturile respective. Pentru plătitorii care depun deconturi lunare SIN-ul brut se stabileşte pe lună, iar pentru cei ce depun trimestrial se stabileşte pe trimestru.

Numerele negative nu se afișează cu paranteze în Excel

SIN-ul stabilit potrivit pct. Comportamentul fiscal se stabileşte pe baza unor indicatori relevanţi, cum ar fi: mărimea plătitorului, rezultatele controalelor anterioare efectuate, gradul de conformare fiscală voluntară.

valoarea opțiunii negative

Se va introduce în programul informatic suma solicitată la rambursare, iar programul informatic va realiza comparaţia între suma solicitată şi SIN. În urma comparării sumei solicitate la rambursare cu SIN-ul plătitorului, pot rezultă următoarele situaţii: 4. Decizia se întocmeşte în trei exemplare, se vizează de şeful compartimentului şi se înaintează, împreuna cu decontul şi Fişa de calcul a SIN, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale sau directorului coordonator, după caz.

valoarea opțiunii negative

În cazul în care suma de la rd. În cazul în care, în perioada din care provine suma solicitată la rambursare, există şi deconturi cu sume pozitive, în coloana "observaţii" se va inscrie suma pozitivă, iar col.

Professional Consulting

Sumele negative înscrise în coloana "Sume negative" se vor compara, fiecare în parte, cu SIN-ul, iar în coloana de "observaţii", se va menţiona dacă suma negativî respectivî este mai mică sau mai mare decât SIN-ul. Pentru efectuarea analizei, compartimentul de specialitate solicita persoanei impozabile prezentarea de documente suplimentare, care să justifice diferenţa în valoarea opțiunii negative de suma solicitata la rambursare. Această Notă se înaintează, împreună cu Decontul, Fişa de calcul a SIN-ului şi Fişa valoarea opțiunii negative analiză, conducătorului compartimentului pentru aprobare.

După aprobare, se transmite compartimentului de control fiscal, dosarul solicitării, cuprinzând următoarele documente:-Decontul cu sume negative cu opţiune de rambursare;-Fişa de calcul a SIN-ului;-Fişa de analiză;-Nota privind rezultatul analizei.

 • METODOLOGIE 26/02/ - Portal Legislativ
 • Câștigați bani cu o mașină personală
 • Despre minister - Acasa - MFP
 • Numerele negative nu se afișează cu paranteze în Excel - Asistență Office
 • Studentele câștigă bani online
 • Cum poți face internet
 • Solutionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare
 • 23 минуты.

În categoria marilor contribuabili se valoarea opțiunii negative plătitorii definiţi în Ordinul ministrului finanţelor nr. Compartimentele cu atribuţii de control fiscal vor verifica, la sediul plătitorului, rambursările acordate, semestrial sau anual, după caz, în funcţie de rezultatele verificărilor anterioare.

Лишь достигнув каменной решетки и вцепившись в нее руками, он позволил себе расслабиться.

Solicitările ulterioare depuse de această categorie de plătitori, pe durata derulării investiţiei vor fi soluţionate cu control ulterior. Compartimentele cu atribuţii de control fiscal vor valoarea opțiunii negative, la sediul plătitorului, rambursările acordate semestrial sau, după caz, anual, în funcţie de rezultatele verificărilor anterioare.

Asevedeași